Regulamin

 1. Postanowienia ogólne.


  Administratorem serwisu LuxLux.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

  Administrator serwisu LuxLux.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.

  Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

  Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

  1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu LuxLux.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu LuxLux.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.
  2. serwis LuxLux.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie luxlux.pl, składających się na serwis LuxLux.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.luxlux.pl.
  3. plik – zamieszczony przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.luxlux.pl).
  4. serwery Grupy Wirtualna Polska – serwery Grupy Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis LuxLux.pl.
  5. konto – konto w serwisie LuxLux.pl o określonym przez użytkownika loginie (nazwie użytkownika) i haśle zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji za pomocą umieszczonego w serwisie formularza (link „Załóż konto”). Hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na konto i złożenia odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.
  6. profil użytkownika – zbiór danych o użytkowniku, podanych przez użytkownika dobrowolnie zawierający podstawowe informacji o użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu LuxLux.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu. Założenie profilu nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu LuxLux.pl
 2. Zasady korzystania z serwisu LuxLux.pl


  1. .Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu LuxLux.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne przeglądanie treści zamieszczonych w serwisie LuxLux.pl, umieszczanie m.in. określonych, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w serwisie LuxLux.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupy Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu LuxLux.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie LuxLux.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać konto w serwisie).
  3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Wszelkie prawa do serwisu LuxLux.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupy Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupie Wirtualna Polska.
  5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu LuxLux.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
   1. przeglądać serwis,
   2. przeglądać pliki, opinie i komentarze zamieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
   3. zamieszczać w serwisie określone pliki, opinie, komentarze, zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu LuxLux.pl
   4. umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu LuxLux.pl.
  6. Warunkiem korzystania z serwisu LuxLux.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu LuxLux.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  7. Korzystanie przez użytkownika z serwisu LuxLux.pl polegające na umieszczaniu w serwisie plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie LuxLux.pl, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań. Ponadto, zaświadcza, iż jest władny udzielić Grupie Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód i zezwoleń, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupy Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie LuxLux.pl lub z tytułu udzielenia Grupie Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Grupy Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie LuxLux.pl
  8. Serwis LuxLux.pl służy jedynie przeglądaniu treści umieszczonych w serwisie. Treści, do których odsyłają linki zamieszczone w serwisie przez użytkowników nie stanowią treści pochodzących od Grupy Wirtualna Polska i nie mogą być traktowane jako oferta jakichkolwiek usług lub produktów pochodzących od Grupy Wirtualna Polska. Wobec powyższego Grupa Wirtualna Polska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, do których odsyłają przedmiotowe linki.
  9. Z tytułu korzystania z serwisu LuxLux.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu LuxLux.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.
  10. Z serwisu LuxLux.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu LuxLux.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Wpisy, komentarze i inne treści pochodzące od użytkowników, którzy dokonali rejestracji konta, umieszczone w serwisie po zalogowaniu, będą oznaczane jego stałym, zarezerwowanym oznaczeniem (pseudonimem). W pozostałych przypadkach, treści zamieszczane przez użytkowników niezarejestrowanych lub zarejestrowanych, ale niezalogowanych, będą oznaczane jako treści pochodzące od „Gościa” serwisu, chyba że w formularzu dodawania komentarzy autor komentarza wpisze swój jednorazowy pseudonim (o ile nie jest on zajęty przez jakiegokolwiek użytkownika zarejestrowanego). Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy dany użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.luxlux.pl).
  11. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu LuxLux.pl są dobrowolne.
  12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swój profil z serwisu, poprzez złożenie dyspozycji usunięcia profilu na adres email abuse@firma.o2.pl. Po złożeniu dyspozycji zostanie usunięta cała zawartość konta, z zastrzeżeniem, że pozostawione zostaną komentarze użytkownika, które od tej chwili będą widoczne jako komentarze anonimowe, pochodzące od „Gościa”.
  13. Treści zamieszczane przez użytkownika staja się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.
  14. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupę Wirtualna Polska wyłącznie do:
   1. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
   2. kontaktowania się Grupy Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem LuxLux.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).
  15. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
  16. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik – założyciel konta).
  17. Każdy użytkownik serwisu LuxLux.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   1. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupy Wirtualna Polska), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie LuxLux.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
   2. podszywanie się pod inne osoby,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   5. inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupy Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupy Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.
  18. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął on do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 17 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupę Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danego pliku, opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  19. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis LuxLux.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu LuxLux.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu LuxLux.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.
  20. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu LuxLux.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu LuxLux.pl (http://www.luxlux.pl) stosowną informację.
  21. W ramach serwisu LuxLux.pl Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie LuxLux.pl: "Zgłoś do usunięcia". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2.pl). .
  22. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu LuxLux.pl dostępne są na stronie http://www.luxlux.pl. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu LuxLux.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu LuxLux.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  23. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupy Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupę Wirtualna Polska w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupę Wirtualna Polska prowadzenia serwisu LuxLux.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania komentarzy, plików lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupę Wirtualna Polska prowadzenia serwisu LuxLux.pl. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie LuxLux.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość.
  24. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupy Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupie Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupy Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu LuxLux.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie LuxLux.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
   3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu LuxLux.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupy Wirtualna Polska,
   5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku lub innych treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
   6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu LuxLux.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu LuxLux.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu LuxLux.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
  25. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu należy zgłaszać na adres: info@luxlux.pl, lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.
  26. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze, opinie oraz inne treści umieszczane w serwisie LuxLux.pl są rejestrowane przez Grupę Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupy Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu LuxLux.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu LuxLux.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupę Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
  27. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis LuxLux.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu LuxLux.pl.
  28. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupę Wirtualna Polska lub należących do Grupy Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.
  29. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu LuxLux.pl odbywa się zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  30. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.luxlux.pl/regulamin
  31. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.